הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - פרשת השבוע

פרשת דברים

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
           
"ציון היא דורש אין לה"

"המזכירים את ה' אל דומי לכם, ואל תתנו דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ" (ישעיה ס"ב) החתם סופר דרש פסוק זה ואמר, שהבכי והצער של אבלי ציון המתאבלים על החורבן הוא עצמו הגורם ומזרז את בנינה של ירושלים.

על העדר בבכי וצער על ירושלים כראוי, מצטט המסילת ישרים (סוף פרק י"ט) את הנביא ישעיה "ציון היא דורש אין לה" ופירשו חז"ל: מכלל דבעי דרישה, הרי שחייבים אנו בזה לדרוש ולהתאבל על ירושלים ואין לנו ליפטר מפני מיעוט כוחינו...

 פרשת ואתחנן

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ואהבת את ה'

שתי מצוות בפרשת השבוע תלויות בלב ובמחשבה, האחת מצוות עשה: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" והאחת מצוות לא תעשה, האחרונה שבעשרת הדיברות: ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך, שדהו, ועבדו ואמתו, שורו וחמורו וכל אשר לרעך" מצוות אלו מסורות ללב ואינן תלויות במעשה ידינו, וכבר הפליגו המפרשים איך ניתן לצוות על הלב והמחשבה, בקושי אנו שולטים על מעשינו, ואיך נשלוט על מחשבותינו וליבינו?...

 פרשת עקב

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לא תירא מהם

פסוקים רבים מייחדת התורה בפרשיות של ספר דברים שלא לפחד מעמי כנען, וכך נאמר בפרשתנו: "כי תאמרו בלבבך רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורשם לא תירא מהם... לא תערוץ מפניהם כי ה' אלוקיך בקרבך א-ל גדול ונורא" (ז' יז' – כא')

נשאלת השאלה, איך ניתן להתגבר  על רגש הפחד לנוכח האיום של העמים הסובבים אותנו, הרי זו תגובה אנושית טבעית למראה עוצמה צבאית רבה, כיצד יכולה התורה לצוות אותנו לא להתיירא? ...פרשת ראה

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"עשר תעשר את כל תבואת זרעך"

רבי יוחנן פגש בבן אחותו, בנו הרך של רבי שמעון בן לקיש וביקשו: "פסוק לי פסוקך", מה למדת היום? השיב הילד: את הפסוק "עשר תעשר את כל תבואת זרעך", ושאל את הדוד: מדוע כפל הלשון "עשר תעשר"? ענהו: רמז יש כאן- עשר את התבואה, כדי שתתעשר. שאל הנער: מנין לדרוש כך? ענהו הדוד: נסה, ותראה שכך הוא. הוסיף ושאל: וכי מותר לנסות את הקב"ה, והרי הכתוב "לא תנסו את ה'!"...פרשת שופטים

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"תכין לך הדרך"

שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר ה' אלוקיך נותן לך לרשתה". בצד מצוות הקמת ערי מקלט דרש רבי אליעזר בן יעקב במסכת מכות (י',ב') את הפסוק "תכין לך הדרך"- "מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם"

על החובה לתלות שלטי הכוונה בכל פינה שהורו על הכיוון לערי מקלט, שאל הרב מפוניבז' זצ"ל, מדוע לא מצינו חיוב להתקין שילוט על מסלולי העלייה לירושלים בזמן שעלו עולי הרגלים לירושלים? הרי ודאי העליה לירושלים היתה עשרת מונים מאשר הצורך לברוח לערי מקלט, ולכל הפחות היה צריך לצוות מק"ו בן בנו של ק"ו להציב שלטי הכוונה לירושלים- ליבו של העם היהודי?...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: