הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - פרשת השבוע

פרשת קורח ה'תשס"ז

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

נס מטה אהרון
מחלוקת קורח ועדתו, הסתיימה בנס הגדול של אדמה הפותחת את פיה ובולעת את החולקים על משה ואהרון בנוסף למגיפה שפקדה את העם שהכתה בהם ארבע עשר אלף ושבע מאות מלבד המתים על דבר קורח, אולם הקב"ה אינו מסתפק בזה ומבקש להראות סימן נוסף לבני ישראל כי בחר באהרון הכהן לשרתו...פרשת חוקת ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ודברתם אל הסלע לעיניהם"
אחת הפרשיות העלומות בתורה היא פרשת "מי מריבה", שבעקבות הכאת משה רבינו במטהו על הסלע כדי להוציא ממנו מים נגזר עליו ועל אהרון לא להיכנס לארץ ישראל, וגדולי המפרשים נדרשו להסביר את חטאם ועונשם.
בתוך התמונה הכוללת המתוארת בתורה אודות מה שאירע באותו מעמד, נאמר פרט נוסף הדורש הסבר, והוא הציווי שנאמר למשה: " ודברתם אל הסלע לעיניהם" (כ', ח'). הרי כיוון שהדגש היה על הדיבור, ללא הכאה וללא מעשה כלשהו, היה צריך להאמר "ודברתם אל הסלע לאזניהם" ולא "לעיניהם" שהרי קולות שומעים ולא רואים?

פרשת "בלק" ה'תשס"ז
בס"ד 

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"חנוך לנער על פי דרכו"
בסיומו של פרק חמישי ממסכת אבות נאמר: "כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו – עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה, תלמידיו של בלעם הרשע – עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה.  מה בין תלמידיו  של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע?

פרשת פנחס ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

קרבן התמיד
פרשת פנחס נקראת על פי רוב בתוך ימי בין המצרים או בסמוך להן. במסכת תענית נאמר "חמשה דברים אירעו את אבותנו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב, בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, הובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל", ומבואר בגמרא שקבלה היתה בידם שבי"ז בתמוז-בעת המצור על ירושלים, בוטל קרבן התמיד שלא היו להם יותר כבשים...

פרשת מטות ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ראשי המטות
בפתח פרשתינו העוסקת בהלכות הנדרים נאמר "וידבר ה' אל ראשי המטות זה הדבר אשר ציווה ה'", וחכמינו ז"ל התקשו הן מזה שפרשה זו יוחדה אל ראשי המטות, והן מלשון הכתוב: "זה הדבר אשר ציווה ה' " ,שהרי הנדרים אינם צווי ואינם מצוה, אלא על מי שנודר חלים עליו דינים והלכות?..

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: