הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - פרשת השבוע

פרשת קורח

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ואהרון מה הוא כי תלינו עליו"

לקחים רבים יש ללמוד ממחלוקתו של קורח, מהטיעונים של משה רבינו ומעונשם של בעלי המחלוקת, עד שחז"ל במסכת אבות השתמשו במחלוקת זו כסמל של מחלוקת שאינה לשם שמיים.

בין דבריו של משה רבינו נאמר: "ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך ובקשתם גם כהונה"- מינוי אהרון הכהן הוא ציווי  של הקב"ה טוען משה רבינו וממשיך: "לכן אתה וכל עדתך הנועדים על ה', ואהרון מה הוא כי תלינו"-אם כן, טענותיכם הם נגד הקב"ה ולא נגד אהרון הכהן.

רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין היה מביא בשמו של הגאון רבי מאר אריק זצ"ל פירוש נוסף על דברי הכתוב: "ואהרון מה הוא כי תלינו עליו". לפי שאמרו חז"ל במסכת עירובין (ס"ה ע"ב) "בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו", לכן אמר משה רבנו לקורח ועדתו: ואהרון מה הוא- איך אתם יכולים להווכח בגדלותו של אהרון? רק אם "תלינו עליו" אם תריבו עמו.פרשת חוקת

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

נחש הנחושת משלך

חז"ל אמרו שמשה רבינו צווה לעשות נחש נחושת מכספו, וכך דרשו: עשה לך – משלך (עבודה זרה מד, א') ויש להבין הרי נחש זה בא להציל את  העם מן המכה הנוראה שנחתה עליהם בגין דיבתם הרעה בה' ובמשה רבינו, א"כ מדוע משה רבינו שדיברו בו צריך לממן את הנחש ולא העם המבקש להנצל מן המגפה?...

 פרשת בלק

בס"ד                                      

 הרב שמואל רבינוביץ
 רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 כעת יאמר ליעקב ולישראל 

מעלתה של פרשת  בלק ובלעם גדולה היא, עד שביקשו חז"ל לקבוע אותה בקריאת שמע, ואלמלא טורח הציבור היה עם ישראל אומרה פעמיים בכל יום. זאת ועוד,פרשה שלמה נושאת את שמו של בלק הרשע וודאי גם זה לא בכדי! ואכן, דרשות רבות ומשמעויות עמוקות יש בדבריו של בלעם הרשע שכל אחד מהם יכול להסביר את חשיבותה, עד שללא טורח הציבור  היינו אומרים אותה יחד עם קריאת שמע. אחד מהם הוא הסברו של המגיד מדובנא על הפסוק  "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א –ל" (במדבר כ"ג כ"א)
וכך פירש: במדינה  אחת שמע המלך, כי רופא מפורסם המתגורר במרחקים, המציא בחכמתו סם, אשר כל המורח בו את גופו אינו ניזוק לעולם. כששמע  המלך על תרופת פלא זו, החליט בליבו לצאת לדרך אל מעונו של הרופא ולקנות ממנו את הסם המופלא...פרשת פנחס

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"איש על העדה"

הרבי מגוסטינין שאל את הרבי מקוצק: על שום מה התפלל משה רבינו את תפילתו:"יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה", וכי היה עולה חלילה על דעתו שהקב"ה יניח את עמו ישראל בלא מנהיג? השיב לו הרבי מקוצק: משראה משה רבינו את חשיבותו של פנחס אצל הקב"ה, חשש הוא שפנחס יתמנה במקומו, ועל כן התפלל: "יפקד ה' אלקי הרוחות לכל בשר- מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו" - מנהיג שהוא סבלן ולא קנאי, אדם ולא מלאך...פרשת מטות

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ועצת ה' היא תקום"

משה רבינו מצווה לנקום את נקמת בני ישראל במדינים לפני פטירתו. ומפרש רש"י שאע"פ ששמע שמיתתו תלויה בדבר, עשה זאת בשמחה ולא איחר, ולכאורא מנין לו לרש"י שמשה עשה זאת בשמחה, שמא עשה זאת מתוך עצבות ורק משום שכך ציווה הקב"ה?...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: