הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת "בהר"
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"הזן את העולם כולו"

קריאת פסוקי פרשת השמיטה, מעוררת שתי תמיהות אותן מעיר הגאון רבי עזריה פיג'ו זצ"ל, בעל "בינה לעיתים", ראשית, על שום מה ראתה התורה צורך לומר: "שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה.. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ... "הרי כאן, בעצם, רוצה התורה לצוותנו על ענין השמיטה, היה איפוא די אם היתה אומרת: מקץ שבע שבע שנים תעשה שמיטה, כשם שאומרת בשמיטת כספים: "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה" (דברים טו,א)?...

פרשת "במדבר"

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים 

זכות אבות

המדרש מספר ששעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן, מה ראו להתקרב יותר מן האומות? סתם פיהם הקב"ה, אמר להם הביאו ספר יוחסין שלכם שנאמר "הבו לה' משפחות עמים", כשם שבני מביאין.  דברי המדרש תמוהים, איזו תשובה יש בכך שאין להם ספר יוחסין, וכי אדם שאינו מיוחס לא יכול לעסוק בתורה, הרי המשנה באבות פרק ב' מדגישה "התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, ועוד אמרו על הכתוב "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" אל תקרי מורשה אלא מאורשה, הרי שהתורה אינה ירושה שצריך יחוס כדי לקבלה, א"כ מה התשובה לאומות העולם?...

פרשת נשא
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ברכת כהנים"
במרכזה של הפרשה אנו מצווים על "ברכת הכהנים" וכבר האריכו הפוסקים (עיין חרדים פרק י"ב אות י"ח ובהפלאה בכתובות דף כד ע"ב) האם מצווה זו מוטלת על  הכהנים בלבד שיברכו את ישראל או גם מצווה על ישראל להתברך מפי הכהנים? ...

פרשת "בהעלותך"

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"שלך גדולה משלהם"
מצוות פסח שני נוצרה בזכותם של אנשים שהיו "טמאים לנפש אדם" ואסור היה עליהם להקריב את קרבן הפסח במועדו ועל כן באו אל משה בטענה: "למה ניגרע, לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני- ישראל?" טענתם זו מעוררת תמיהה:הלוא הם עצמם הודו שהם טמאים ומן הסתם ידעו את הדין שטמא אינו רשאי להקריב קרבן, א"כ מה מקום יש לטענתם "למה ניגרע"?...

פרשת שלח לך
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי
והמקומות הקדושים

סלח נא לעוון העם הזה
אחת הפרשיות הנסתרות ביותר מהשגתינו היא פרשת שילוח המרגלים כדי לתור את ארץ כנען כאשר "כולם אנשים ראשי בני ישראל המה". ובמקום ששליחותם תביא מנוף לכניסה לארץ ישראל, הסתיימו הדברים בגזירה הקשה להיות במדבר ארבעים שנה, וכל הדור ההוא למעט כלב בן יפונה ויהושע בן נון לא יראו את הארץ. ...

 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: