הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

שבת הגדול
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שואלין ודורשין בהלכות הפסח


במסכת פסחים נאמר "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום", אין ספק כי מצוות חג הפסח דורשת הכנה מדוקדקת, אם אין היערכות כהלכה קודם הפסח, לא ניתן לחגוג את חג הפסח כראוי.  אך מעיון בהלכות הכרוכות בהכנה זו, משתמע שההתעסקות וההכנה לפסח, אינן רק הקדמה לחג, אלא חלק ממצוות החג ומשמעותיו...

פרשת שמיני
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בקרובי אקדש

שריפתם של נדב ואביהו- בניו של אהרון הכהן העיבה על יום השמיני- יום חנוכת המשכן. לנוכח אסון כבד זה אומר משה לאהרון: "הוא אשר דבר ה' לאמור בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד", מביא רש"י את דברי חז"ל: אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך.
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה"שואל ומשיב" דרש על פסוק זה את ההבדל בין יראת ה' של גדולי ישראל לבין פשוטי העם, כי הרי מרחק של שמים וארץ יש בין יראת הי"ת לבין יראת מלך בשר ודם....

פרשת תזריע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כח הנתינה

פרשת תזריע עוסקת בשני נושאים שנראים שאינם קשורים האחד לשני אולי אף סותרים האחד את השני. הפרשה פותחת בדינים הקשורים לשמחה ואושר, "אשה כי תזריע וילדה זכר – ואם נקבה תלד", אין שמחה גדולה מזו כאשר הורים זוכים בעזהי"ת להביא ילד נוסף לעולם. והנה מיד בצמוד לפרשה זו אנו קוראים על פרשת נגע הצרעת הבא בעקבות מעשה של לשון הרע. פצע בגוף ובנפש, התנתקות חברתית ופגיעה עמוקה ברוחו של האדם, פרשה שהיא ההפך של שמחה, יש להבין איזה קשר יש בין פרשיות אלה? ...פרשת "אחרי מות – קדושים"
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


לדון לכף זכות

בפרשת קדושים העוסקת רבות במצוות שבין אדם לחברו, יש שני פסוקים שלמרות שסמוכים אחד לשני, נראים כסותרים האחד את השני. בפסוק הראשון נאמר: "בצדק תשפוט את עמיתך", מביא רש"י על כך את דרשת חז"ל שכוונת הכתוב:"והוי דן את חבירך לכף זכות". ומיד לאחר מכן נאמר "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא", מצווה שלכאורה לא ניתן לקיימה בשעה שדנים את חברינו לכף זכות, כי איך ניתן להוכיח חבר על מעשה שאינו ראוי, בשעה שאנו דנים אותו לכף זכות ומניחים כי מאחורי צעדיו ומעשיו מסתתרת כוונה עמוקה וטובה אשר גרמה לו לעשות את מעשהו! מצווה זו סותרת את המצווה הקודמת של "בצדק תשפוט את עמיתך" המורה לדון לכף זכות?...

פרשת "אמור"
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"וספרתם לכם"


פרשת השבוע עוסקת בספירת העומר, המצוה בה אנו עוסקים בימים אלו, וכך נאמר: "וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום...." הרמב"ן מסביר מהו הדגש שהספירה היא "לכם", וכי לא היה די לומר וספרתם ממחרת השבת?...

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: