הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת שמות

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אין לך דבר העומד בפני הרצון

בפרשתינו מספרת התורה על בת פרעה היורדת אל היאור לרחוץ, שכשרואה את תיבתו של משה ביאור, שולחת את ידה- אמתה ליטול את התיבה. לדברי חז"ל ( שהובאו ברש"י שם) התיבה היתה מרוחקת הרבה מן המקום שבו ניצבה בת פרעה, אלא שנס התרחש לה וידה התארכה, עד שהגיעה לתיבה, כדי להציל את הילד שנמצא בה.

תמה על כך הרבי מקאצק זצ"ל, אמנם בסופו של דבר זכתה בת פרעה לנס חריג, אולם מלכתחילה מה טעם שלחה את ידה לעבר התיבה כשהיא מרוחקת כל כך, בשעה שאינה יודעת שהקב"ה יעזור לה בדרך ניסית?...פרשת וארא

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

למען תספר באזני בנך

"וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצוום אל בני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים  להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" פסוק זה שנאמר בתחילת פרשתינו מעורר תמיהה, מהו תוכן הציווי שנאמר באותה שעה לישראל? הרי פשיטא שאין צורך בציווי להסכים להשתחרר מעול המצרים! וכי מי לא היה מוכן לפרוק מעליו את עול פרעה? וגם אילו הסכימו ישראל לצאת, מה היתה מועילה הסכמתם, אם פרעה לא מוכן היה לשחררם?...פרשת "בא"

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"בנערינו ובזקנינו נלך"

בפתח פרשתינו לאחר מכת הארבה, באו עבדי פרעה אל פרעה וטענו בפניו כי לא ניתן להמשיך במצב הנוכחי, כאשר המכות רודפות אחרי העם המצרי, ומבחינתם עדיף לוותר על העבדים הללו: "עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את ה' אלוקיהם, הטרם תדע כי אבדה מצריים?!" טענו אנשי מצרים.

לנוכח דעת הקהל הנשמעת בארמון פרעה, נקראים משה ואהרון אל פרעה ומתחיל מו"מ ודו שיח בין פרעה לבינם: "ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלוקיכם מי ומי ההולכים"? משה משיב בפסקנות: "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו". פרעה טוען בפניו כי הוא רואה באיצטגנינות שלו כי "רעה נגד פניכם", ועל כן הוא מציע: "לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אותה אתם מבקשים". תשובת משה על כך אינה מופיעה בתורה, אלא רק  כביכול יש פיצוץ של המשא ומתן כנאמר: "ויגרש אותם מאת פרעה"...פרשת יתרו

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הר-סיני

הראשון שהגיע אל ההר שניתנה בו תורה היה משה רבינו, עת שימש רועה צאן יתרו, וסר לראות את הסנה הבוער שאיננו אוכל. כבר אז נקרא ההר- "הר האלוקים" כדברי הכתוב: " וינהג  את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוקים חורבה" (שמות ג') אולם להר הזה יש שם נוסף מפורסם יותר ומרכזי יותר, והוא: "הר סיני".פרשת משפטים

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

גניבת נפש

פרשתינו המופיעה מיד לאחר מתן תורה, אינה עוסקת במצוות המרוממות את האדם בינו לבין קונו- כמו: ציצית, תפילין, אמונה וכדו' אלא במצוות שבין אדם לחברו- הנראות כביכול פשוטות ומחויבות המציאות לתיקון עולם. וכבר שאלו מפרשי התורה מדוע נבחר הסדר הזה?... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: