הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת נח

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תולדות נח

פרשתינו הפותחת במילים: "אלה תולדות נח", נקראת על שמו של נח, בעוד ששלוש פרשיות לאחר מכן נפתחת פרשת תולדות באותו לשון: "אלה תולדות יצחק" אך נקראת בשם אחר: " תולדות". נשאלת השאלה מדוע קוראים לראשונה בשם "נח" ואילו לפרשה האחרת לא קוראים בשם "יצחק" אלא "תולדות" ?...



פרשת לך לך

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בך חותמין

אברהם אבינו מצווה בידי הקב"ה " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", זהו אחד מעשרת הנסיונות שנתנסה בהם. אך בד בבד מצרף הקב"ה ברכה לאברהם בעבור עמידתו בנסיון זה: "ואעשך לגוי גדול , ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה"

פשוטו של מקרא, מפרש רש"י לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים, ממעטת פריה ורביה, ממון ושמו הטוב של האדם, ניתנו לו שלוש ברכות, על הבנים, על הממון ועל שמו הטוב, אך רש"י מוסיף את דברי הגמרא בסוף מסכת פסחים (קי"ט) ואעשך לגוי גדול- זהו שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך- זהו שאומרים אלוקי יצחק, ואגדלה שמך- זהו שאומרים אלוקי יעקב. יכול היו חותמים בכולם? ת"ל והיה ברכה- בך חותמין ולא בהם...



פרשת "וירא"

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הכנסת אורחים

המהרי"ל דיסקין זצ"ל  לא הסיח דעתו מעיון בתורה ומדבקותו בבוראו לרגע קט, גם  בעת הארוחות כשהסבו אורחים רבים לשולחנו, הוא עצמו לא נטל את ידיו אלא אכל אכילת ארעי וישב בראש השלחן כשהוא שקוע בתלמודו. יום אחד ננער לפתע וקם ממקומו, פסע לירכתי השולחן והתיישב שם. הכל הפנו אליו מבטם לראות מדוע עזב הרב את מקומו? התברר שהבחין בקשיש חסר שיניים שהתקשה בלעיסת הלחם, והרב התיישב לצידו לסייע לו, בצע לו את הפרוסה, הסיר את הקרום הקשה, והגיש את החלק הרך במאור פנים.

כשסיימו הסועדים והלכו לדרכם, פנה אליו בן ביתו, וביקש רשות לשאול שאלה: הן שקוע היה הרב  בלימודו כיצד הבחין איפוא בכך שהישיש מתקשה באכילה? "יפה שאלת"! אישר המהרי"ל דסקין אך מדוע נזכרת לשאול כאן, ולא הקדמת לשאול בפרשת וירא?...



פרשת חיי שרה

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
                                             
טרם כילה לדבר

פרשתינו מספרת באריכות רבה על שליחותו של אליעזר עבד אברהם, וחוזרת על סיפורו של העבד פעמיים, היא מתארת גם את שעת התרחשות הדברים, ובפעם שניה חוזרת על הדברים כשאליעזר מגולל את קורותיו לפני משפחתה של רבקה. מכאן למדו חכמינו ז"ל ש"יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים".

מוסר השכל מכיוונים שונים נדרשו ע"י חז"ל ומפרשי התורה, ואנו נעמוד על אחד מהם המתייחס לתפילתו של אליעזר להצלחת דרכו. והיענותה של תפילה זו במהירות מופלאה, כמו שמציינת התורה: "ויהי הוא טרם כילה לדבר והנה רבקה יוצאת" (כד', טו')...



פרשת תולדות

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שני גויים בבטנך

חייהם השונים של האחים יעקב  ועשיו, השקפות עולמם והניגוד שביניהם משליך על חיי העולם כולו עד היום. פרשת התהוותם כתובה בארוכה בפרשתינו, אך לא ניתן להתחיל להבין אותה מבלי לעסוק תחילה בפרשת הריונה של רבקה אמנו. וכך נאמר: " ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את ה'. ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר"

רש"י מתקשה להבין מה היה צער ההריון של רבקה שונה מכל אם בעולם? ומביא את דברי חכמינו ז"ל שכשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, לעומת זאת כשעוברת על פתחי עבודה זרה עשו מפרכס לצאת, וכשהיא חשה בזה נאנחת רבקה ואומרת למה זה אנכי?...



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: