הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת אמור התשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"וספרתם לכם"

פרשת השבוע עוסקת בספירת העומר, מצווה אותה אנו מקיימים בימים אלו, וכך נאמר: "וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום...." הרמב"ן מסביר מהו הדגש שהספירה היא "לכם", וכי לא היה די לומר וספרתם ממחרת השבת?פרשת בהר התשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

וצוויתי את ברכתי

בפרשת השבוע נאמר: "וכי תאמרו לכם בשנה השישית ועשת התבואה לשלוש השנים" עם קריאת הדברים עולות מספר שאלות: ראשית, איך תחול הברכה עוד קודם שהמצווה מקויימת, הרי מצוות השמיטה הינה בשנה השביעית, שבה לא עובדים בשדות אין זורעים ואין חורשים את האדמה, והנה הברכה מתקיימת עוד טרם קיום המצווה, ואולי אותו אדם בכלל לא יקיימנה?פרשת במדבר התשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

פקודי הלויים

משה רבינו פוקד במדבר סיני את בני ישראל, כאשר את בני לוי הוא פוקד במנין נפרד משאר השבטים. לא זו בלבד שמיפקדם של בני לוי הופרד מיתר השבטים, אלא שגם צורת מיפקדם ומתכונתו היתה שונה משלהם, בעוד שכל בני ישראל נמנו מבן עשרים שנה ומעלה, בני לוי נימנו כבר מינקות מבן חודש ומעלה.פרשת בהעלותך ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"שלך גדולה משלהם"

מצוות פסח שני נוצרה בזכותם של אנשים שהיו "טמאים לנפש אדם" ואסור היה עליהם להקריב את קרבן הפסח במועדו שבאו אל משה בטענה: "למה ניגרע, לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני- ישראל?" טענתם זו מעוררת תמיהה: הלוא הם עצמם הודו שהם טמאים ומן הסתם ידעו את הדין שטמא אינו רשאי להקריב קרבן, א"כ מה מקום יש לטענתם "למה ניגרע"?פרשת שלח ה'תשס"ט
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

סלח נא לעוון העם הזה

אחת הפרשיות הנסתרות ביותר מהשגתינו היא פרשת שילוח המרגלים כדי לתור את ארץ כנען כאשר "כולם אנשים ראשי בני ישראל המה". במקום ששליחותם תביא מנוף לכניסה לארץ ישראל, הסתיימו הדברים בגזירה הקשה להיות במדבר ארבעים שנה, וכל הדור ההוא למעט כלב בן יפונה ויהושע בן נון לא יראו את הארץ. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: