הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת משפטים ה'תשס"ט

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"אם כסף תלווה את עמי"

ה"אור החיים" הקודש מפרש את הפסוק (שמות כב, כד) "אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך" שהקב"ה כביכול פונה לאדם ואומר לו שהכסף שהוא מלוה לעני הוא ממה שהתברך ממתנת שמים. וכאילו הוא "שייך" לעני, כי חלק העני הוא עימך, והקב"ה הפקידו בידך כדי שאתה תהיה השליח להמציאו לו בעת דוחקו.פרשת תרומה ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שני כרובים

ארון הברית כוסה בכפורת כשעליו שני כרובים: "ועשית שנים כרובים" (שמות כ"ה, י"ח). לכאורא לשון הפסוק תמוהה, הרי היה צריך להאמר: "שני כרובים"? לשאלה זו יש הבדל במשמעות, כשאומרים "שני"-הכוונה שהם שווים: "שני שעירי עזים לחטאת", כמבואר בגמרא במסכת שבועות (ט'), שהכוונה שהם שווים בכל. אך כשאומרים שנים מתכוונים שהם לא שווים, והרי הכרובים היו שווים בגודלם וא"כ מדוע נאמר שנים כרובים?פרשת תצווה ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

חושן המשפט – שבטי ישורון באחדותם

קטנים אנו מלהשיג את הרזים הטמירים שהיו בכל אחד מבגדי הקדש. אולם ננסה לעמוד על מעלה מיוחדת שניתנה לחושן, שעליו אמרו חז"ל שהוא מכפר על דינין ומשפטין, כמו שנאמר "ונשא אהרן את משפט בני ישראל". ולכאורה יש להבין מדוע החושן מכפר על דינין ומשפטין?פרשת "כי תשא" ה'תשס"ט

פרשת "כי תשא"

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מטבע של אש

פרשת השבוע פותחת בתרומת "מחצית השקל" שנצטוו בני ישראל לתרום לבדק הבית, בעת שמונים אותם כדי שלא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. טעמים ונימוקים רבים נאמרו לאיסור המיפקד והסכנה שיש בה מחד, ואיך מחצית השקל הינה פתרון למניעת סכנה זו מאידך.פרשות ויקהל פקודי ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"קחו מאתכם תרומה"

הפרשה מספרת על בצלאל בן אורי, שנבחר לעסוק במלאכת המשכן, לחשוב מחשבות ולעשות בזהב ובנחושת. מה מחשבות היה לחשוב שם? מסביר המשך חכמה: בצלאל היה חודר למחשבות המתנדבים ולפי טהרת מחשבתם קבע מה לעשות בתרומתם. מי שתרם מנדבת ליבו במחשבה זכה וצרופה, זכה שיעשו בכספו את המקדש וכליו אך מי שהיה בנדבתו שמץ של גאות, התפארות והתנשאות קנו מכספו בקר לעגלות וכדומה. כדי להכיר במחשבת האדם המנדב נדבתו צריך אכן לחשוב מחשבות ולהיות מחונן ברוח אלוקית. הדרישה מבני ישראל היתה לתת את התרומה, תהיה ככל שתהיה, מתוך הלב פנימה, תרומה זכה וטהורה. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: