הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת משפטים ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"והשביעית תשמטנה ונטשתה"

פרשת משפטים עוסקת במצוות רבות, עשה ולא תעשה, מצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. אחת מהן היא מצוות השמיטה: ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך..." ...

פרשת תרומה ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"הכרובים"

כלי המקדש נבנו בצורה ובדמות אשר ציווה ה' את משה רבנו, ללא שינוי. אפילו אם יאבד אחד מהכלים או יישבר וכד' בנו אותו בדיוק כמו הכלי שעשו בזמן משה רבנו, כפי שנאמר "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשה", מביא רש"י בשם חז"ל במסכת סנהדרין ובמסכת שבועות "וכן תעשו לדורות" – שאם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות, מנורות וכיורות שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם, אסור לשנות מכלי המשכן שעשה משה...

פרשת תצווה ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מזבח הקטורת
פרשיות תרומה ותצווה עוסקות בבניית המשכן, כאשר פרשת "תרומה" עוסקת בבניה הפיזית של המשכן וכליו, ופרשת "תצווה" עוסקת בבגדי הכהונה של אהרון הכהן ובניו ובדרך חנוכת עבודתם בקודש. כשבסיומה מובטח מהקב"ה: "ונודעתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי...ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוקים"...

פרשת "כי תישא" ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מחצית השקל
פרשת "מחצית השקל" הפותחת את פרשתנו קשורה לחודש אדר מכך שזה האות המבשר את הופעתו של החודש, שהרי באחד באדר משמיעין על השקלים, אך גם קשר נוסף לתוכנו של החודש מדברי הגמרא במסכת מגילה (י"ג, ע"ב)...

פרשת ויקהל ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ויצאו כל קהל עדת בני ישראל –"מלפני משה"

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם... ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה", משה רבינו מכנס את בני ישראל לומר את ציווי הקב"ה שיעשו לו משכן, שכביכול עוזב הקב"ה פמליה של מעלה ובא לדור עם פמליה של מטה, ולשם כך מקהילם בהדגשה על אחדות וקירוב הלבבות. כי התנאי הראשון להקמת המשכן- ויקהל- אחדות ושלום. בעוון שנאת חינם, פירוד לבבות ומחלוקת, בית המקדש חרב, ובנייתו תלויה באחדותם...

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: