הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת חיי שרה ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני
כשאברהם אבינו שולח את אליעזר עבדו לחפש לבנו יצחק, מזהירו: "לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו". לכאורה תוספת המילים: אשר אנוכי יושב בקרבו, נראית מיותרת, וכי לא די היה לומר: לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני? הרי רצונו של אברהם לאסור על אליעזר להשיא את יצחק לבנות הכנעני בין אם אני בקרבם ובין אם אני לא בקרבם? אדרבה, כביכול נראה שחטאם של אנשי הכנעני משום שאני יושב בקרבוט, דבר שוודאי לא מקובל על הדעת?

פרשת תולדות ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תפילת האבות
הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים, משום כך יצחק ורבקה עומדים בתפילה כדי לזכות בפרי בטן "זה עומד בקרן זו ומתפלל וזו עומדת בקרן זו ומתפללת" אך כאמור בפרשתינו ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" – לו ולא לה, ורש"י מביא את דברי בגמרא במסכת יבמות (ס"ד) כי "אין דומה תפילתו של יצחק -   צדיק בן צדיק, לתפילתה של רבקה – צדיקה בת רשע"...

פרשת וישב ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בני יעקב ויוסף
יוסף קנה לעצמו מקום מרכזי בין שבטי ישראל. רש"י על דבריו של יעקב אבינו ליוסף בברכותיו טרם פטירתו: רועה אבן ישראל פירש- עיקרן של ישראל. דבר שגם מצאנו בתהילים (ע"ז, ט"ז) גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה. דברים ברורים להתייחסות של שבטי ישראל אחרי יוסף.
יש להבין במה יתייחד יוסף הצדיק יותר מאחיו?

פרשת מקץ- חנוכה ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מוסיף והולך

בסוגיית נר חנוכה (שבת כ"א, ב') נאמר: "תנו רבנן, מצוות חנוכה- נר איש וביתו: והמהדרין- נר לכל אחד ואחד: והמהדרין מן המהדרין- בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הנכנסים וטעמא דבית הלל- כנגד ימים היוצאים...

פרשת ויגש ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"כמגדל דוד צוארך"
בעת מפגש יוסף ואחיו הייתה התרגשות שפרצה כל מחיצות, אך היא הגיעה לגבהים רמים עת נפגשו יוסף עם בנימין אחיו שהוא גם בן אמו רחל.

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: