הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת כי תבוא ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ושמחת בכל טוב
פרשת הביכורים מסתיימת בפסוק "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך". לכאורה מה המיוחד במצוות הביכורים – יותר מכל מצווה שבתרי"ג מצוות שעם גמר קיום מצוותה זוכה האדם לשמוח בכל הטוב? זאת ועוד, חז"ל אמרו על הפסוק: "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ" בראשית- בשביל ביכורים שנקראו ראשית, גם כאן השאלה זועקת מה זכתה מצוות הביכורים שבעבורה נברא העולם?

פרשת "נצבים-וילך" ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מצות התשובה

פרשתינו עוסקת במתנת התשובה: ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו... אם יהיה נדחך בקצה השמיים משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך... ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך... " דורשי רשומות היו אומרים: "את לבבך ואת לבב" ר"ת אלול...

פרשת נח ה'תשס"ח
בס"ד

שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תולדות נח
פרשתינו פותחת במילים: " אלה תולדות נח", והפרשה נקראת על שמו של נח. שלוש פרשיות לאחר מכן נפתחת פרשת תולדות באותו לשון: " אלה תולדות יצחק" אך נקראת בשם אחר: "תולדות". נשאלת השאלה מדוע לפרשתינו קוראים בשם "נח" ואילו לפרשה האחרת הפותחת באותו לשון אינה נקראת בשם "יצחק" אלא "תולדות"?

פרשת לך לך ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הציווי הראשון ליהודי הראשון
יום פטירתה של רחל אימנו חל בדרך כלל בסמוך לפרשת "לך לך", ויש קשר בין הדברים.
הצווי הראשון שנאמר ליהודי הראשון הוא "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". בציווי זה יש דבר הדורש הסבר: כאשר מורים לאדם ללכת למקום כלשהו, הדבר החשוב ביותר הוא לומר לו  לאן ללכת, ולפרט את תכונותיו של המקום החדש, ואילו כאן לא נאמר דבר על המקום החדש, ובמקום זאת מאריכה התורה בתיאור המקום הנוכחי- "מארצך וממולדתך ומבית אביך"...

פרשת וירא ה'תשס"ח

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות קדושים

הכנסת אורחים
המהרי"ל דיסקין זצ"ל, שהאיר את שמי ירושלים לפני כמאה שנים, לא הסיח דעתו מעיון בתורה ומדבקותו בבוראו לרגע קט, בעת הארוחות הסבו אורחים רבים לשולחנו, אך הוא עצמו לא נטל את ידיו. הוא אכל אכילת ארעי וישב בראש השלחן כשהוא שקוע בתלמודו, יום אחד ננער לפתע וקם ממקומו, פסע לירכתי השולחן והתיישב שם הכל הפנו אליו מבטם, התברר שהבחין בקשיש חסר שיניים שהתקשה בלעיסת הלחם בצע לו השרף את הפרוסה, הסיר את הקרום הקשה, והגיש את החלק הרך במאור פנים... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: