הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת דברים- שבת חזון ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות קדושים

חורבן לשם בנין
שבת חזון נמצאת בעיצומם של ימי האבל על חורבן בית המקדש, כולנו חווים מחדש את אירועי החורבן ואת הכאב על הגלות הארוכה שנפתחה בתשעה באב ועדיין לא נתגלה קיצה, אך עם כל הצער והכאב, ימים אלו גם ספוגים בתקווה ואמונה בביאת גואל צדק...

פרשת ואתחנן

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ואהבת את ה'

שתי מצוות בפרשת השבוע תלויות בלב ובמחשבה, האחת מצוות עשה: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובל נפשך" והאחת מצוות לא תעשה, האחרונה שבעשרת הדיברות: ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך, שדהו, ועבדו ואמתו, שורו וחמורו וכל אשר לרעך" מצוות אלו מסורות ללב ואינן תלויות במעשה ידינו, וכבר הפליגו המפרשים איך ניתן לצוות על הלב והמחשבה, בקושי אנו שולטים על מעשינו, ואיך נשלוט על מחשבותינו וליבינו?פרשת ראה- ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"כי ירחק ממך המקום"
"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"- פסוק זה הפותח את פרשתינו, מעורר תמיהה על כך שבראשיתו הוא נאמר בלשון יחיד: "ראה" אך מסיים בלשון רבים: "נותן לפניכם"? ...

פרשת שופטים ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו"
פרשת מינוי מלך והנהגתו אינה נוגעת רק ליחידי סגולה- מלכי ישראל, אלא ניתן ללמוד ממנה גם על הנהגת כל איש ישראל כי הרי כבר לימדונו חכמינו: ישראל בני מלכים הם.
בפרשת המלך נאמר: "והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכו' לבלתי רום לבבו מאחיו" שואל המנחת חינוך זצ"ל שמצאנו בדברי המדרש על הפסוק במגילת אסתר "כשבת המלך אחשורוש" מהו כשבת? להגיד שישיבת עכו"ם אין מלכותם שלימה, על כן נאמר בהם רק: כשבת, לעומת מלכי ישראל שמלכותם שלמה ועליהם נאמר: בשבת. א"כ פרשתינו העוסקת במלכי ישראל היה צריך לכתוב "בשבתו"- מלכות שלימה ולא "כשבתו" – מלכות זמנית וחסירה?

פרשת כי תצא ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ארבעים יכנו"
"כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. אמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודן\ם"- ברוב טובו המציא לנו הקב"ה דרכים להיפטר מעוונותינו, ישנם מעשים שבתשובה גרידא הם נמחלים ומתכפרים, וישנם הזקוקים לעונש כי להסירם, כשאחד מהם הוא עונש המלקות...

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: