הקרן למורשת הכותל המערבי

מקורות תורניים - מדרשי הכותל

אורו של בית המקדש


'ויעש לבית חלוני שקופים אטומים'.
אמר רבי אבין הלוי ברבי: את[ה] מוצא כל מי שבקש לעשות לו חלונות
עושה אותם רחבות מבפנים וצרות מבחוץ
למה? -  שיהיו שואבות אור,
אבל חלונות של בית המקדש לא היו כך,
אלא רחבות מבחוץ וצרות מבפנים
למה? -  שיהא האור יוצא מן בית המקדש ומאיר לעולם. 

תנחומא תצוה סימן ו', ילקוט שמעוני, מלכים א פרק ו סימן קפבחורבן הבית


פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב. אמר רבי יהושע: אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. אמר לו: בני, אל ירע לך – יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה. ואיזה, זה גמילות חסדים, שנאמר: "כי חסד חפצתי ולא זבח".

 אבות דרבי נתן פרק ד'ניסים בבית המקדש


"ותשלם כל המלאכה" – ותהי שלום;
מלמד, שכל האמנים שהיו בונים בו –
לא מת אחד מהם ולא חלה אחד מהם,
ולא נשברה מגרופות ולא קרדוֹם,
ולא נפסק אחד מכלי המלאכה,
לכך ותהי שלום כל המלאכה.

פסיקתא רבתי פרשה ובית המקדש בתפארתו


חמישה שערים היו להר הבית: 
שני שערי חולדה מן הדרום, משמשין כניסה ויציאה;
קיפונוס מן המערב, משמש כניסה ויציאה;
טדי מן הצפון, לא היה משמש כלום;
שער מזרחי, עליו שושן הבירה צורה, שבו כוהן גדול השורף את הפרה, ופרה וכל מסעדיה יוצאין להר המשחה.

משנה, מסכת מדות פרק א', משנה ג'.חורבן ואבלות


וכיון שבאו על הנהרות בבל [...] אילו נפנו לאכילה ושתייה, ואילו נפנו לבכי ולמספד.
אמר להם נבוכדנצר: מה אתם יושבים ובוכים?
והוא קורא לשבטו של לוי ואמר להם: הכינו עצמכם, עד שאנו אוכלים ושותים אני מבקש שתעמדו ותקישו לפניי בכינורות שלכם כדרך שהייתם מקישים בבית המקדש שלכם לפני אלהיכם... 1 2 3 4 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: