הקרן למורשת הכותל המערבי

מקורות תורניים - מדרשי הכותל

המקדש בתפארתו


שנו רבותינו: מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם; ומי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם

ספר האגדה על פי תלמוד בבלי, מסכת סוכה דף נא, עמוד ב.מרכז העולם


ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, וההיכל באמצע בית המקדש והארון באמצע ההיכל, והאבן שתיה לפני ההיכל שממנה הושתת העולם.

תנחומא הקדום (בובר), פרשת קדושים, י'.נסים בבניית בית המקדש


וכן מצינו בימי הורדוס שהיו עוסקין בבנין בית המקדש והיו יורדין גשמים בלילה. למחר נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם למלאכתן וידעו שמלאכת שמים בידיהם.

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כג, עמוד א'.

אמרי: מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין יפה [מימיו]

תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ד', עמוד א'.נסים בבית המקדש


עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש: · לא הפילה אישה מריח בשר הקודש · ולא הסריח בשר הקודש מעולם · ולא נראה זבוב בבית המטבחים · ולא ארע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים · ולא כבו הגשמים אש של עצי המערכה · ולא נצחה הרוח את עמוד העשן · ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים · עומדים צפופים ומשתחווים רווחים · ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם · ולא אמר אדם לחברו: צר לי המקום שאלין בירושלים

משנה, מסכת אבות פרק ה', משנה ד'.עליה לרגל


דרש רבא מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב, כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל.

תלמוד בבלי, מסכת חגיגה דף ג', עמוד א'. 1 2 3 4 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: