הקרן למורשת הכותל המערבי

מקורות תורניים - אגדות

הנהגות החורבן


משחרב בית המקדש רבו פרושים בישראל ולא היו אוכלין בשר ולא היו שותין יין.
ניטפל להן ר' יהושע: אמר להן: בניי, מפני מה אין אתם אוכלים בשר?
אמרו לו: נאכל בשר, שבכל יום היה תמיד קרב על גבי המזבח ועכשיו בטל?
אמר להם: מפני מה שאין אתם שותין יין?
אמרו לו: נשתה יין, שממנו היה מתנסך על גבי המזבח ועכשיו בטל?...מדוע לא חרב הכותל המערבי ?


"וגזרו מן השמים : אין כותל מערבי חרב לעולם"

האגדה העברית מספרת על הגדודים הרומאים שצרו על ירושלים ועל בית-המקדש מכל צדדיה . בראש הגדודים היו הדוכסים , המפקדים העליונים .
בימי מצור ירושלים נתחלקו ארבעה החוצות לארבעה דוכסים שיחריבו , שלושה מהם החריבו שלוש חומות והרביעי לא היה יכול להחריב.
וכשהוכיחו הקיסר על כך , ענה ואמר : אילו החרבתי את חלקי כמו שהחריבו אלה את חלקיהם , לא היו המלכויות הקמות אחריך יודעות איזה יופי החרבת , וכשלא החרבתי תראינה המלכויות הקמות אחריך ותאמרנה : ראו איזה יופי גדול החריב!
האגדה מספרת שאותו החלק שלא נחרב הוא הכותל המערבי.

קהלת רבה ב,איכה רבתי א, ל"בהבאת האבנים לכותלי המקדש


"מעשה בר' חנינא בן דוסא שראה בני עירו מעלים נדרים לירושלים. אמר: הכל מעלין לירושלים נדרים ונדבות ואני איני מעלה כלום! מה עשה? יצא למדברה של עירו וראה שם אבן אחת ושיבבה וסיתתה ומרקה...העליה לרגל בימי המקדש

נס נקדימון בן גוריון

תנו רבנן:
פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות.
הלך נקדימון בן גוריון אצל הגמון אחד,
אמר לו: הלויני שתים עשרה מעיינות מים לעולי רגלים,
ואני אתן לך שתים עשרה עינות מים.
ואם איני נותן לך - הריני נותן לך שתים עשרה ככר כסף. וקבע לו זמן.
כיון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים...קמצא ובר קמצא


מעשה שהיה באדם אחד בירושלים שעשה סעודה אמר לבן ביתו לך והזמן את קמצא אוהבי. הלך וקרא לבר קמצא שונאו. בא בר קמצא וישב בין האורחים. בא והבחין בו האדם, אמר לו:הרי שונא אתה לי, ואתה יושב בתוך ביתי? קום צא לך מתוך ביתי. 
ביקש ממנו: "אל תביישני ואני אשלם לך על מה שאוכל ואשתה."  ... 1 2 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: