הקרן למורשת הכותל המערבי

בזכות מכתב בן-עטר בכותל המערבי

בזכות מכתב בן-עטר בכותל המערבי

כאשר אזולאי הקדוש נסע לירושלים, נתן לו אוה"ח הקדוש מכתב להניחו על כותל מערבי. והנה האזולאי הקדוש נטל המכתב וקשרו בבגדו ושכח ממנו, ובבואו לאה"ק קיבל עליו שיהנה רק מיגיע כפו וקנה לו חמור ועגלה והוביל טיט עליו ערך שנתים, והנה פתאום מת החמור שלו ונשאר מחוסר פרנסה ונזכר כי אולי נענש על אשר לא מסר מכתבו של רבו על כותל מערבי, והלך תיכף וקידש וטיהר א"ע והלך לפני כותל מערבי והניח שם את המכתב והתפלל למענו, וכאשר חזר לביהמ"ד נפל פחד גדול על האנשים אשר ראו אותו ונס על החכם, ונתנו לו שלום באימה וביראה ושאל אותם מה היום מיומים. מדוע לא נתנו לו עד היום שלום. ויאמרו כי אנחנו ג"כ לא נדע מה היום מיומים ספר נא לנו ויספר להם מהמכתב שנתן לו רבו להניחו על כותל מערבי ולא הניחו עד עתה ומפני זה נענש, אמר לו החכם שחשקה נפשו לראות את המכתב, וגזר עליו להראות לו את מקום המכתב, והלכו יחד וקראו את המכתב, וזה הי' לשון המכתב "אחותי כלה אבקש ממך שתהא לעזרה בצרה לתלמידי יקירי". כאשר ראו את המכתב, ידעו שאדם גדול הוא ומינו אותו למורה צדק בעיר הקודש. בזכותם נוושע בכל מיני ישועות אמן.

סופר, יעקב. סיפורי יעקב. הוסיאטין: דפוס פ' קאוואלעק, תרס"ד, עמוד 9-10, סיפור ו'.  הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: