הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת נח תשס"ט

פרשת נח תשס"ט

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 
תיבת נח – באה לתקן עולם
 
מפרשי התורה האריכו לבאר את חטאם של אנשי דור המבול, ובחירת הקב"ה בעונש מי המבול אשר באמצעותו: "וימח כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמש ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ וישאר אך נח אשר איתו בתיבה". אולם יש להבין גם את דרך ההצלה שבה בחר הקב"ה להציל את נח, מדוע בחר הקב"ה להציל את נח דווקא ע"י נעילתו במשך כשנה בתיבה? וכי לא נמצאה כל דרך אחרת להצלתו של נח?
 
רש"י מביא את דברי חז"ל שאמנם הרבה רווח והצלה לפני הקב"ה, אך למה הטריח את נח בבנין התיבה? כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה מאה ועשרים שנה ושואלים אותו מה זאת לך? והוא אומר להם: עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם, אולי ישובו בתשובה.
 
גם הסבר זה תמוה!  האם זו הדרך היחידה להביא את המסר שעתיד הקב"ה להביא מבול לעולם אם לא ישובו בתשובה? הרי פעמים אין ספור שלח הקב"ה נביאים לעולם אשר הזהירו מפני החטאים, כמו יונה אשר הזהיר את ננוה הגדולה שלא היה לו צורך בבנית התיבה והצליח להשיבם בתשובה. עוד נביאים אשר עמדו לישראל והזהירום מבלי בנית תיבה? גם אם זו הדרך היחידה, קשה להבין מדוע הוצרכו מאה עשרים שנה לבנית התיבה על ידי נח כדי להזהירם מפני המבול, הרי מדובר בזמן ארוך ביותר למסר ברור וזועק על חטאים כה חמורים?
 
אם לא די בכל אלה, גם לאחר שנח נכנס אל התיבה אין לו מנוחה, עוד טרם נכנס אל התיבה, הוא מצווה: "ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך, והיה לך להם לאכלה". (בראשית ו' כ"א). גם בתיבה לא נח ולא שקט, הוא היה צריך לדאוג להגשת מזונה של כל חיה וכל בהמה בנפרד, היה עליו לדעת מהו מזונו של כל חי, כיצד הוא רגיל לאכול ומה הם זמני האכילה שלו. אם היתה זו זיקית שלא ידע את מזונה, הרי הדבר הטריד את מנוחתו. ואם בשביל הטירחה המרובה אירע ואיחר את מזונותיו של האריה, הרי שהדבר עלה לו במחיר הכשתו של האריה. כך שלא קלים היו חייו של נח בשנים שקדמו למבול וקשים שבעתיים בעת המבול, שעה שעול פרנסת בעלי החיים שביקום נפלה על צווארו. נח פרע בעמל מפרך את מחיר הצלתו, ויש להבין מה טעם איפוא נדרש מחיר כה גדול  לשלם על הצלתו? מדוע היתה צריכה מנוחתו של נח להיות מוטרדת בגלל דאגה לכלכלתן של החיות והבהמות , וכי לא יכלו הללו לדאוג לעצמן, כמו שבאו לתיבה בכוחות עצמן?
 
שמעתי הסבר נפלא על כך בשמו של בעל "הבית הלוי", שיגיעתו של נח בתוך התיבה בעיצומה של תקופת המבול מטרה אחת היתה לה והיא לתקן את אוירתו המושחתת של העולם.
 
באותו זמן כל אקלימו של היקום היה מלא בנגיפים רוחניים מופשטים של התאווה לרוע ולשלילה. על כן, כאשר נותרו נח ובניו מול כל בני כדור הארץ, והם היו כל מנינו ובנינו של היקום, הוטל על שמונת דרי התיבה במשך קרוב לשנה לעסוק בחסד ובחמלה כלפי כל בעלי החיים שבתיבה. תפקידם היה להחזיר את העולם לטהרתו שנפגמה בידי אנשי דור המבול, בסימן של "עולם חסד יבנה ". דבר זה לא הספיק רק  בתיבה, אלא היה צריך להקדים לו עבודה של 120 שנה בבניית התיבה, כי ללא הכנה מוקדמת ומאמץ כביר של נח הוא לא היה מצליח בעבודתו הגדולה בתיבה לשנות עולם.
 
לאור האמור אפשר להבין, מדוע היתה הצלתו של נח דוקא בדרך זו, בתוך תיבה סגורה הצפה על פני המים. כי כדי לתקן את העולם היה על נח להתנתק מהאוירה הסביבתית הרעילה, אשר הרסה עולם והחריבה אותו, ולבנות אוויר טהור יותר. לכן הוא שהה במשך קרוב לשנה במבנה סגור מקום שבו קבע רשות לעצמו ועסק בתיקונו של העולם. כך שהשהות שבתיבה היתה ,איפוא , פעולת תיקון לעולם שנתקלקל, כדי להשיבו למוטב.
 


 הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: