הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת ראה ה'תשס"ח

פרשת ראה ה'תשס"ח


בס"ד, הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
פרשת "ראה"


"עשר תעשר את כל תבואת זרעך"


רבי יוחנן פגש בבן אחותו, בנו הרך של  ריש לקיש וביקשו: "פסוק לי פסוקך", מה למדת היום? השיב הילד: את הפסוק "עשר תעשר את כל תבואת זרעך", ושאל את דוד: מדוע כפל הלשון "עשר תעשר"? ענהו: רמז יש כאן- עשר את התבואה, כדי שתתעשר. שאל הנער: מנין לדרוש כך? ענהו הדוד: נסה, ותראה שכך הוא. הוסיף ושאל: וכי מותר לנסות את הקב"ה?והרי כתוב: "לא תנסו את ה'!" אמר לו: בזה מותר, שנאמר (במלאכי, ג) "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם אפתח לכם את ארובת בשמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די"- מאי עד בלי די? אמר רמי בר חמא אמר רב: עש שייבלו שפתותיכם מלומר "די"! סיכם הנער:  אילו הייתי מגיע לפסוק זה שבמלאכי לא הייתי שואל את השאלה. מבין הייתי את הכל מעצמי...(תענית ט')
החסיד יעבץ זצ"ל, כתב שכאשר הקב"ה משפיע לאדם יותר מכדי חייו, זהו משום שנבחר להיות צינור להעברת השפע לעניים ולנזקקים- וכמו ההנהגה שנוהגים במשפך: אם נקי? הוא מקלח הלאה, ממשיכים לשפוך לתוכו בנדיבות וממלאים איתו. וזהו "עשר בשביל שתתעשר". אבל אם נוצרת בו סתימה ואינו מקלח? אין טעם להשתמש בו והוא מתרוקן ומתייבש.
דורשי רשומות נתנו בזה סימן, הרי ההבדל בין עשר, שפירושו מעשר, ובין עשר שפירושו עשירות, הוא רק בנקודה העליונה של ה"שין", אם היא בצד ימין או בצד שמאל. בזה פירשו את דברי אברהם ללוט: "אם השמאל ואימינה" אם אתה תקבע את הנקודה על "עשר" בצד שמאל, היינו שתתן מעשרות, אז הקב"ה ישים את הנקודה בצד ימין- ישפיע עליך עושר. ואם הימין- הנקודה תיהיה בצד ימין, ותדאג רק לעושר, ואשמיאלה- אשים את הנקודה בשמאל, דהיינו אעמיס עליך עול של מיסים וארנונות. הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: