הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת "מסעי" ה'תשס"ח

פרשת "מסעי" ה'תשס"ח

בס"ד

            
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 

"אלה מסעיהם למוצאיהם"


"אלה מסעי בני ישראל... ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם..." מפרשים רבים מתקשים לעמוד על שינויי הלשון של פסוק זה הפותח בתחילתו "מוצאיהם למסעיהם" ומסיים להיפך "מסעיהם למוצאיהם"? כמו גם הדגש הפסוק "ויכתוב משה", הרי כל התורה כתב משה רבינו, א"כ איזה צורך יש להדגיש בפרשה זו שמשה כתבה? ובכלל מדוע כפל הפסוק לאחר שבראשית הפרשה נאמר "אלה מסעי בני ישראל" הוסיף פסוק נוסף "ויכתב משה וכו'..."

ניתן לבאר זאת על פי ברכותיו של בלעם הרשע, שם נאמר "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" (במדבר כג') – אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שרשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו על ידי אבות ואמהות (רש"י). ושנינו בגמרא (סנהדרין ק"ה) מתוך ברכותיו של בלעם שהקב"ה שם בפיו כנגד רצונו אתה למד מה היה בלבו לקללם. יש להבין מה היה בלבו של בלעם לקלל את בני ישראל כאשר הזכיר את האבות והאמהות?

כאשר מתבוננים במעמדם של עם ישראל מעת יציאתם ממצרים עד עמדם לרגלי הר סיני כשהם מכריזים: "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע". יתכן שאין לייחס חשיבות כה רבה למעמד גדול זה של של מתן תורה, כיון שיש לתלות זאת במעשי אבותיהם בידם, בהיות צור מחצבתם באבותינו אברהם יצחק ויעקב העומדת להם ללכת בדרך הטוב והישר, כי הרי אינו דומה אדם הבא משורש לא טוב עוזב רשעותו ובוחר בדרך טובים – שיש לייחס לכך חשיבות רבה משום שמעלותיו והשגיו הם פרי עמלו, לבן משפחה מיוחסת ששורשו וגזעו מקדושה – שאין בכך חידוש גדול להולכו בדרך טוב כי לא מכוחו ועמלו הישגיו אלא בזכות אבותיו. ועל כך אמרו חז"ל: במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. לעומת זה בן למשפחה טובה שהרע מעשיו חטאו גדול ועונשו חמור בכמה מונים מבן למשפחה שאינה טובה שחטאיו נובעים מכח הטבע והרגל לפיכך עונשו קל.

בטענה זו משתמש משה רבינו לאחר חטא העגל שעה שמפיל תחינתו לקב"ה ואומר: "למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים" (שמות לב') בדברים אלו רצה משה רבינו ללמד זכות על ישראל שחטאו, מאחר שזה עתה יצאו מארץ מצרים, מקור הרע והרשע, ממ"ט שערי טומאה, ומכיון שכך "למה ה' יחרה אפך בעמך"? לדבריו, יש לייחס חשיבות עצומה לקבלת התורה ע"י בני ישראל, שאע"פ ששורש בנ"י הוא בטבעם רע, בעת מתן תורה שבו בני ישראל בתשובה שלמה גברו על טבעם הרע, והכריזו: כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע.  לעומת זאת, מעשה חטא העגל הוא טבעי משום  ששורשם במצרים.
 
בלעם הרשע היודע דעת עליון, ידע גם ידע, כי לימוד הזכות של משה רבינו על עם ישראל בחטא העגל היה: למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים – ששורשם של בני ישראל הוא מטומאת מצרים ואין להקפיד עליהם כל כך. הוא רצה בקללותיו להפריך ולטעון נגד זה ולומר: "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" – ששורשם של בני ישראל באבות ובאמהות, הם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות, ועם ששורשו וגזעו בקדושה אין להפליג במעלתם ושבחם שקיבלו את התורה, לעומת אומות העולם שסירבו לקבלה, אדרבה יש לתבוע מהם את חטאם בעגל שאע"פ שיש להם יסודות מוצקים כצורים וגבעות חטאו.

משה רבינו עת הוא מסכם את המסעות עושה שימוש נוסף בטענת "אשר הוצאת מארץ מצרים" לאחר שמבין את הסיבה לכתיבת המסעות כדברי המדרש תנחומא: משל למה הדבר דומה, למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום אחר לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה את כל המסעות ואמר לו: כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך, כך אמר לו הקב"ה משה מנה להם את כל המקומות היכן הכעיסוני, לכך נאמר "אלה מסעי בני ישראל". ופירשו. הבין משה רבינו שעיקר המסעות הוא להוכיח את בני ישראל על החטאים שעשו בדרכם ממצרים, לפיכך הקדים את אותה טענה של חטא העגל "אשר הוצאת מארץ מצרים" – ששורשם של בני ישראל מטומאת מצרים גם בפרשת המסעות, וכלשונו: "ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם", כאשר שואלים אנו מדוע מסעותיהם של בני ישראל היו עם חטאים קברות התאוה, רתמה וכו'? התשובה "מוצאיהם" משום שמוצאם של בני ישראל מטומאת מצרים, לכן מסעותיהם היו עם חטאים ואין להקפיד עליהם. לפיכך הדגישה התורה "ויכתב משה" כי זוהי טענתו של משה רבינו אשר לימד זכות על ישראל.


 הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: