הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת חיי שרה ה'תשס"ח

פרשת חיי שרה ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני

כשאברהם אבינו שולח את אליעזר עבדו לחפש לבנו יצחק, מזהירו: "לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו". לכאורה תוספת המילים: אשר אנוכי יושב בקרבו, נראית מיותרת, וכי לא די היה לומר: לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני? הרי רצונו של אברהם לאסור על אליעזר להשיא את יצחק לבנות הכנעני בין אם אני בקרבם ובין אם אני לא בקרבם? אדרבה, כביכול נראה שחטאם של אנשי הכנעני משום שאני יושב בקרבוט, דבר שוודאי לא מקובל על הדעת?

מפרש האור החיים הקדוש שהתוספת באה להסביר לאליעזר גודל השחתתם של בני הכנעני, שאפילו שאברהם אבינו בקרבם הם לא הושפעו לטובה . לא רק אלו שגרים בריחוק מקום מביתו של אברהם אבינו אינם ראויים ליצחק, אלא אפילו השכנים , הסביבה הקרובה אינם באים בחשבון להנשא ליצחק אבינו כי לצערי לא הצלחתי להשפיע עליהם לשנות את דרכם.

אם כך יש להבין מדוע אכן לא סמך אברהם אבינו על השפעתו הקרובה ואישיותו שתשנה את מידותיה הרעות של מי שתבוא בברית הנישואין עם בנו יצחק, הרי אנו יודעים שלאברהם אבינו היו הצלחות גדולות בקירוב אנשים לחסות בצל ה', כמו שנאמר: הנפש אשר עשו בחרן- אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, עכו"כ שמי שנכנס לביתו להיות אשתו של יצחק תושפע לטובה מאברהם ויצחק?

החתם סופר מבאר את התוספת של הכתוב: אשר אנוכי יושב בקרבו בדרך קצת שונה שעונה על כך, וכך פירש: אברהם אבינו מסביר לאליעזר שאכן יש בכוחו לשנות ולהשפיע על מי שתזכה לישא את בנו יצחק. השפעתם, אורח חייהם, ואישיותם של האב הגדול אברהם אבינו ובנו יצחק תשנה במאת אחוזים את האישה, הכלה. אך חסרונם של בנות הכנעני שאני יושב בקרבם, ואזי כנגד פעילותי החינוכיות תקלקל אותם הסביבה הטבעית שלהן. החברים והמשפחה יפעלו בדרך הליצנות והקרירות לפגוע בכל מה שאנו ננסה להטביע ולהשפיע, וכח הסביבה והחברים גדול יותר מכל הדרכה וחינוך. זהו מה שאמר אברהם לאליעזר: "לא תקח אישה לבני מבנות הכנעני", כי אין לי כל סיכוי לשנותה ולחנכה למרות שהצלחתי בעבר בקרב אחרים אך כאן החסרון משום ש"אנוכי יושב בקרבו" והסביבה שלהם תקלקל את הצלחותי.

מספרים על אחד מחסידיו של הרה"ק מרדכי מלעכוויטש זצ"ל שהלך בדרך ופחז עליו יצרו ובא לידי נסיון . אמר לעצמו: איך אראה את פני בפני מורי ורבי לאחר חטא זה? פיתה אותו יצרו ואמר לו מעתה אל תבוא בפני רבך. חשב עוד ואמר: איך אראה לפני חברי החסידים אחרי עבירה כזו? ואכן חשש זה של הבושה הצילו לבסוף מהחטא. לאחר זמן כשנכנס אל רבו הק' אמר לו רבי מרדכי מלעכוויטש זצ"ל מה שהחברותא יכולה לפעול גם רבי גדול אינו יכול לפעול.

כח השפעה של חבר למוטב ולהיפך, במישור החיובי ובמישור השלילי חלילה יכול להשפיע גדולות ונצורות יותר מכל רב וחינוך , ועל כן ידע אברהם אבינו שכל מעשיו והשפעתו לא יועילו מול החברים והמשפחה של בנות הכנעני אשר יקררו ויצננו את מה שינסה להטביע . על כן חיפש אישה מחרן- מקום רחוק כדי שתעזוב את סביבתה הטבעית , את החברים ובני המשפחה. ותבוא לסביבה חדשה שם אברהם אבינו ויצחק יטביעו בה את אורח חייהם ולא יהיה מי שיצליח לפגוע ולהפריע.

נאמר במדרש שעם לידת יצחק אמרו ליצני הדור מאבימלך נתעברה שרה ועל כן הקב"ה עשה נס שדמות דיוקנו של יצחק דמתה לדיוקן של  אברהם אבינו. ולכאורה יש להבין הרי נאמר על הפסוק בפרשת וירא: "הניקה בנים שרה"- שביום המשתה הביאו השרות בניהן ושרה היניקה אותם, שהיו אומרות לא ילדה שרה, אלא אסופי הביאה מן השוק, ובכך הוכח לכולם ששרה ילדה. א"כ מה הרוויחו ליצני הדור בזה שאמרו שמאבימלך נתעברה שרה , הרי תוקפו של הנס היה לגבי שרה, הבת תשעים תלד? שהרי אברהם אבינו הוליד את ישמעאל כשהוא קרוב לתשעים ,ומזה לא היתה התפעלות כה גדולה , הרי שהנס היה לגבי שרה אימנו. א"כ מה הועילו  בטענתם ליצני הדור? ומדוע נקראו בשם ליצני הדור ולא רשעי הדור וכו'?

שמעתי מאבי מורי שליט"א לפרש שלנוכח הנס הגלוי בלידת יצחק אבינו אחרי שהניקה בנים שרה, הבינו "רשעי הדור" שלא יועילו טענות הכפירה, וגם האפיקורוס הגדול לא יוכל להכחיש את הנס העצום של "וה' פקד את שרה" חששו הרשעים שמכח  זה יבואו רבים להאמין באלוקי ישראל ולשמור מצוותיו, מה א"כ יש לעשות ? אמרו: בואו נתלוצץ ובכך נסיט את הנושא העיקרי של הלקח והמסקנות מהנס לרכילות וללשון הרע וממילא לא יסיקו מסקנות מהנס.

זו היתה האווירה של אנשי כנען, ליצנות והשחתה, עד שאפילו נס כה גדול לא הועיל לשנותם והם המשיכו במרדם. מסביבה כזו חשש אברהם אבינו ואמר לאליעזר עבדו: אל תקח אישה לבני מבנות הכנעני, כי אנוכי יושב בקרבו, וככל שאתאמץ לא אצליח לשנות ולחנך כי השפעת הסביבה תקלקל את השורה.

הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: