הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת כי תבוא ה'תשס"ז

פרשת כי תבוא ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ושמחת בכל טוב
פרשת הביכורים מסתיימת בפסוק "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך". לכאורה מה המיוחד במצוות הביכורים – יותר מכל מצווה שבתרי"ג מצוות שעם גמר קיום מצוותה זוכה האדם לשמוח בכל הטוב? זאת ועוד, חז"ל אמרו על הפסוק: "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ" בראשית- בשביל ביכורים שנקראו ראשית, גם כאן השאלה זועקת מה זכתה מצוות הביכורים שבעבורה נברא העולם?

האדמו"ר רבי ליבל אייגר מלובלין זצ"ל בספרו "אמרי אמת" מציין כי במצוות הביכורים יש שתי נקודות המאפיינות אותה מתוך שאר תרי"ג המצוות. האחת  - ההתחדשות, כל מהות מצווה זו היא הקרבת הפירות הראשונים שמחדשים את עונת הפרי,  כמו שמתואר בחז"ל "יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר, רימון שביכר, קושר אותו בגומי ואומר הרי אלו ביכורים" זהו אבן יסוד אחד במצווה זו.

נקודה נוספת היא הרצון וההשתוקקות, שמיוחד האדם עבור בורא העולם ולא עבור עצמו. כי הרי כל אדם באשר הוא , אוהב את פרי אדמתו ותוצרת נחלתו, כדברי הגמרא (בבא מציעא לח') "אמר רב כהנא, אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים  של חבירו" ועל כן האדם מחפש תמיד בתוך חלקת אדמתו האם כבר צמח משהו מהיבול כדי שיוכל ליהנות מפרי עמלו, והנה כאשר הוא רואה את פרי עמלו מבשיל, הוא אינו דורש זאת לעצמו או להנאתו העצמית, אלא נותן אותו לכהן, קורא עליו את פרשת הביכורים, ומקיים בזה את מצוות בוראו.

שתי נקודות אלו: ההתחדשות המעניקה את האפשרות לשנות מצב קיים, וקיום מצות  ה' מתוך רצון והשתוקקות ולא מתוך שגרה והכרח, כוחן רב כדי להביא על אדם שמחה מיוחדת, שמחת ישראל בקב"ה וגוררת עמה מידה כנגד מידה ואת שמחת ה' בישראל, לפיכך מצוות הביכורים מסתיימת בהבטחה של "ושמחת בכל הטוב".

התנאי ליכולת ההתמדה בקיום תורה ומצוות היא ההתחדשות ויחוד הרצון והשאיפה לבורא עולם, כמו שאמר דוד המלך בתהילים בפרק "לדוד ה'" (כ"ז) שאנו אומרים בימים אלו: "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי", אך עם זאת הניחוח של "ולבקר בהיכלו" של התחדשות והשתוקקות.

מוסיף הרבי ר' לייבל זצ"ל שלכן קורים  פרשה זו לפני "ראש השנה" כדי להזכיר לאדם לצפות ולהתכונן לקראת חידוש השנה, אשר יום זה מסוגל לשינוי מצבינו הרוחני והגשמי ולפתיחת דף חדש באם אכן נכין את עצמינו כראוי, נשתוקק ונשפר מעשינו, אזי גם אנו נזכה להבטחה של "ושמחת בכל הטוב", לשנה טובה ומתוקה, ומילוי כל משאלותינו לטובה.

הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: