הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת כי תצא ה'תשס"ז

פרשת כי תצא ה'תשס"ז
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ארבעים יכנו"
"כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. אמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודן\ם"- ברוב טובו המציא לנו הקב"ה דרכים להיפטר מעוונותינו, ישנם מעשים שבתשובה גרידא הם נמחלים ומתכפרים, וישנם הזקוקים לעונש כי להסירם, כשאחד מהם הוא עונש המלקות.

המקור לחויב המלקות מתבאר בפרשתינו "והיה אם בן הכות הרשע... והכהו לפניו כדי רשעתו במספר, ארבעים יכנו לא יוסיף". במסכת מכות ( כ"ב) נחלקו חכמינו ז"ל, לדעת רבי יהודה דברי התורה כפשוטם ועל העבריין ללקות ארבעים מלקות במלואן. לעומתו חכמים סוברים שמספר המלקות אינו אלא שלושים ותשע, ולדעתם כוונת הכתוב על מספר הסמוך לארבעים "כדי רשעתו במספר, ארבעים יכנו", מספר הסמוך לארבעים והיינו שלושים ותשע.

הרמב"ן מצטט את דברי חז"ל מדוע נקבע מספר הארבעים, כלשונו: וטעם הארבעים כפי מדרשו, לפי שעבר על הורה שניתנה בארבעים יום וגרם מיתה לעצמו שנוצר לארבעים יום, ילקה ארבעים ויצא ידי עונשין.

דרשות רבות נאמרו על כך שחז"ל הפחיתו מכה אחת מהארבעים מכות. עוד מובא להסביר בספר ארץ צבי שלימדונו חז"ל שעבירה של יהודי אף פעם אינה מושלמת, גם אם הוא עבר עבירה במזיד, תמיד ניתן למצוא בה צד זכות כלשהי, לפיכך גם העונש לא ניתן במלואו ואנו גורעים ממנו.

האדמו"ר מאוסטרובצה זצ"ל נפגש פעם עם הגאון רבי חיים עוזר גרוזינסקי זצ"ל בעל האחיעזר ושוחחו בעומקה של הלכה, וכשהגאון רבי חייטם עוזר התפעל מאוד מדבריו של האדמו"ר מאוסטרובצה, הכריז: הנכם גברא רבה! השיב לו האדמו"ר לא בזה נקראים גברא רבה!

שאלו הגרח"ע א"כ במה נקראים גברא רבה? השיב לו האדמו"ר את דברי הגמרא במסכת מכות, המסיקה מדברי חכמים שדרשו כי מלקות הינם ל"ט ולא ארבעים, שטיפשים הם האנשים הקמים מספר תורה ולא קמים מפני תלמידי חכמים, דאילו בתורה נאמר: "ארבעים יכנו", ובאו חז"ל ואמרו שארבעים אלו אינם אלא שלושים ותשע מלקות ופחתו מכה אחת הרי שכוחם גדול מאוד שאל האדמו"ר מדוע הרחיקה התורה לפרשתינו מספר דברים ולא הסתפקה בפרשת אמור שבספר ויקרא, שם נאמר בפרשת ספירת העומר "תספרו חמישים יום", וחז"ל דרשו שזה אינו אלא ארבעים ותשע ימים, הרי שגם כאן הפחיתו יום אחד?

מכאן, אמר האדמו"ר לגאון רבי חיים עוזר למדנו שגדלות חכמים אינה בהפחתה של יום אחד מספירת העומר, אלא דווקא ממה שהפחיתו מכה אחת מעונשו של הרשע אפילו שחטא וזו מעלתם. אם כך גברא רבה  הינו מי שמקל בצערו של חבירו ולא רק עוסק בחידושה של תורה.

הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: