הקרן למורשת הכותל המערבי

הבאת האבנים לכותלי המקדש

הבאת האבנים לכותלי המקדש

 

"מעשה בר' חנינא בן דוסא שראה בני עירו מעלים נדרים לירושלים. אמר: הכל מעלין לירושלים נדרים ונדבות ואני איני מעלה כלום! מה עשה? יצא למדברה של עירו וראה שם אבן אחת ושיבבה וסיתתה ומרקה, ואמר: הרי עלי להעלותה לירושלים. בקש לשכור לו פועלים. נזדמנו לו חמישה בני אדם. אמר להם: מעלים לי אתם אבן זו לירושלים? אמרו לו: מן לנו חמישים סלעים ואנו מעלים אותה לירושלים. בקש ליתן להם ולא נמצא בידו דבר. הניחוהו והלכו להם. מיד זימן הקב"ה חמישה מלאכים בדמות בני-אדם. אמר להם: אתם מעלים לי אבן זו? אמרו לו: תן לנו חמישה סלעים ואנו מעלים לך אבנך לירושלים- ובלבד שתתן ידך עמנו. נתן ידו עימהם ונמצאו עומדים בירושלים. בקש ליתן להם שכרם ולא מצאם. נכנס ללשכת הגזית ושאל בשבילם. אמרו לו: דומה, שמלאכי השרת העלו אבנך לירושלים..."
                                                                                           
מעובד מתוך קהלת רבה א'הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: