הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת פנחס

פרשת פנחס

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"איש על העדה"

הרבי מגוסטינין שאל את הרבי מקוצק: על שום מה התפלל משה רבינו את תפילתו:"יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה", וכי היה עולה חלילה על דעתו שהקב"ה יניח את עמו ישראל בלא מנהיג? השיב לו הרבי מקוצק: משראה משה רבינו את חשיבותו של פנחס אצל הקב"ה, חשש הוא שפנחס יתמנה במקומו, ועל כן התפלל: "יפקד ה' אלקי הרוחות לכל בשר- מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו" - מנהיג שהוא סבלן ולא קנאי, אדם ולא מלאך.

 בעיון בהיסטוריה של פנחס אנו מוצאים סגנון הנהגה ואישיות אחרת ממה שמוצג בפרשתינו, שאולי מבאר את השכר שניתן לו מהקב"ה "הנני נותן לו את בריתי שלום", שלכאורא אינה מידה כנגד מידה למעשה הקנאות, ואדרבה סותרת לה?

כאשר אליהו הנביא עולה בסערה השמימה נפרד ממנו ממשיכו אלישע בן שפט, והוא פונה אל מורו ורבו ואומר לו: "ויהי נא פי שניים ברוחך אלי" (מלכים ב',ב') תעביר אלי כפליים ממה שיש לך, מהאוצרות הרוחניים ומכושר הנבואה שלך. אנחנו יודעים שתלמיד אומר הלוואי ואגיע למדרגה של מורי ורבי וגם זה הרבה, אולם מהיכן אלישע לוקח את ההעזה הזאת לבקש פי שניים מאליהו רבו, הרי זה נראה עד כדי חוצפה? 
כשמעיינים במעשיו של אליהו הנביא הלא הוא  פנחס, כמו שנאמר בזוהר הקדוש, מוצאים אנו שהיו לו לכאורא שני פיות, מצד אחד הוא מעיד על עצמו (מלכים א יט, יד) "קנא קנאתי לה' אלוקי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נביאך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה", ובפרק הקודם (יח, מ) אנו קוראים איך שעומד מול נביאי הבעל: "ויאמר אליהו להם תפסו את נביאי הבעל איש אל ימלט מהם ויתפשום ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם". לעומת זאת אנו קוראים על תפקידו לעתיד לבוא: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". (מלאכי ג') דהיינו שאליהו הוא מקרב הלבבות הגדול בין אבות לבנים, דמות מאחדת ומלכדת היתכן? הרי זה נראה משהו מנוגד לדמות של הקנא הגדול בתנ"ך, מקנא קנאת ה' צבאות, זה שהורג  את זמרי בן סלוא ואת כזבי בת צור.?

י"ל שגדלותו של אליהו היתה בשילוב בין הדברים, קנאות כשצריך, וקירוב לבבות ושלום כשצריך, כח זה ניתן לו ע"י הקב"ה לאחר הקנאות הראשונה "הנני נותן לו את בריתי שלום" בריתו של הקב"ה היא שלום כשצריך, ומלחמה כשצריך, "ה' איש מלחמה ה' שמו". קנאות אמת היא אינה תכונת אופי, אלא אילוץ במצב מסוים, כך שמעשיו אינם סותרים אחד את השני אלא אדרבה משלימים אחד את השני.

אלישע מוצא לנכון לבקש מאליהו רבו את התכונה הזו, את הכישרון הזה, של "פי שניים ברוחך אלי". אלישע מבקש מרבו שינחיל לו בבקשה את הכוח הזה לדבר בשתי הפיות הללו, כל אחד במקומו, לשעתו, ולצרכיו.  תן לי את הכוח לדעת להתגמש, להתפשר ולסגת במקום שצריך, ואת הכח של  לדעת לעמוד על דעתי ועל עקרונותי במקום שצריך. שני הפיות הללו ביקש אלישע מאליהו להעביר אליו מאחר שהוא זקוק לזה בשליחות המנהיגותית.

כמה חשוב לנו לקחת את הדרך הזו של אליהו הנביא הוא פנחס הקנאי, ולהשתמש ברוחו הכפולה במקומות הנכונים.

 הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: